U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken: de verstrekte informatie en gegevens zijn en blijven eigendom van Onderneem met SPK.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Onderneem met SPK verkrijgen.

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

Deze website bevat links naar andere websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

De website Onderneem met SPK bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Onderneem met SPK controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Onderneem met SPK streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Onderneem met SPK hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

U kunt de website Onderneem met SPK vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, programma's en diensten zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal Onderneem met SPK ze behandelen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens: de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

1. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die Onderneem met SPK verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar bewerkt worden door een beperkt aantal personen in dienst van Onderneem met SPK, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. In het uitzonderlijke geval dat Onderneem met SPK persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

2. Doel van verwerking

Onderneem met SPK verwerkt de verzamelde persoonsgegevens:

a) Om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden.

b) De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuws van Onderneem met SPK. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan de webmaster van de betrokken website (ik@onderneemmetspk.be). In de informatiemails die Onderneem met SPK u toestuurt, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden via dewelke u uw inschrijving kunt annuleren.

c) De persoonlijke gegevens die Onderneem met SPK verzamelt, kunnen eventueel (via het website gedreven databestand) door collega-leden geconsulteerd worden naargelang de privacy-instellingen die u zelf aan uw gegevens meegeeft.

3. Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Onderneem met SPK uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven (punt 2) vermelde doeleinden. Als Onderneem met SPK uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, dan zal Onderneem met SPK u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

4. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die Onderneem met SPK over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Onderneem met SPK verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot de webmaster van de betrokken website.

Voor meer info:
Onderneem met SPK, Campus Blairon 714, 2300 Turnhout
Tel. 014 71 11 10 of ik@onderneemmetspk.be